IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA BAČKA TOPOLA

GraditeljNS 10:05 am

Lokacija: Bačka Topola, leva obala vodotoka Krivaja
Opis: Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bačka Topola. Klasifikacioni broj objekta je 126500, a kategorija V.
Izgradnja obuhvata izgradnju:

 • crpne stanice sa grubom rešetkom
 • šaht merača proticaja influenta
 • egalizacionog bazena
 • razdelnog šahta
 • SBR bazena
 • kanalskog merača proticaja
 • izlivne glave
 • statičkog mešača
 • stanice za dezinfekciju
 • gravitacionog ugušćivač mulja
 • mehaničku dehidraciju mulja i komadni centar
 • vodomernog šahta
 • buste stanica i šaht za ispust
 • saobraćajnice i uređenje terena
 • cevovoda (dovod glavni kolektor, potis, dovod u egalizacioni bazen
 • elektroenergetskih instalacija PPOV
 • telekomunikacionih i signalnih instalacija

Godina izvođenja: januar 2020.-
Izvođenje radova: Radove izvodi grupa ponuđača, nosilac posla „Energotehnika-Jučna Bačka“ d.o.o. Novi Sad zajedno sa članovima grupe GP „Graditelj NS“ d.o.o. Novi Sad, „Hidrovision“ d.o.o.Beograd i „Meris“ d.o.o. Beograd;
Investitor: Opština Bačka Topola – Opštinska uprava